O klube

WRESTLING CLUB SLOVAKIA o.z., (ďalej len „WCS“), je občianske združenie, ktorého hlavnou činnosťou je vytváranie priestoru pre aktívnu podporu športovej činnosti osobitne zameranej na zápasenie, ako aj na ostatné úpolové a iné športy.

WCS je športovým klubom, ktorý sa v rámci svojej činnosti venuje verejnoprospešným činnostiam a projektom rozvíjajúcim ojedinelé športové aktivity v regióne BSK orientované primárne na deti a mládež.

V situácii, keď rozvoj centier, miest a príležitostí pre šport a kultúru nielen na území Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré majú slúžiť občanom a najmä deťom a mládeži stagnuje, sa WCS snaží aktívne hľadať v rámci svojej činnosti možnosti ako tento stav zlepšiť.

WCS má záujem aktívne vystupovať so svojou činnosťou pre rozvoj svojich aktivít v lokalite Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „BSK“), nakoľko činnosť WCS je primárne orientovaná na deti a mládež zo škôl na území BSK s ktorými WCS aktívne spolupracuje alebo má zámer spolupracovať. WCS chce v rámci svojej činnosti tiež aktívne rozvíjať spoluprácu s miestnou a územnou samosprávou za účelom vytvorenia vhodnej platformy pre prácu s deťmi a talentovanou mládežou v oblasti športu na území BSK.

Činnosť zahŕňa nasledovné:

 1. cieľavedomá a systematická činnosť smerujúca k vytváraniu priestoru pre aktívnu podporu športovej činnosti osobitne zameranej na zápasenie, ako aj na ostatné úpolové športy,
 2. činnosť smerujúca k rozvoju zápasenia a k vyhľadávaniu mladých športových talentov a kadetov v oblasti zápasenia, uskutočňovanie ich odbornej prípravy, výchovy a rozvoja, tak aby mohol byť naplno rozvitý ich potenciál pre dosahovanie čo najlepších športových výsledkov,
 3. činnosť zameraná na prinášanie inovatívnych postupov, riešení a aktivít v oblasti zápasenia ako aj iných športových aktivít s cieľom rozširovať moderný náhľad a prístup v oblasti športu,
 4. dennodenná práca so zverencami v prípravke aj na stupni mládeže s cieľom napomáhať im v dosahovaní čo najlepších medailových umiestnení na jednotlivých súťažiach a podujatiach v oblasti zápasenia na regionálnej aj medzinárodnej úrovni (napr. Majstrovstvá Európy, Majstrovstvá sveta, medzinárodné turnaje, medzištátne stretnutia, medzinárodné pohárové súťaže a pod.), zastupovanie, presadzovanie a ochrana oprávnených záujmov svojich jednotlivých členov vo vzťahu k Slovenskému zápasníckemu zväzu,
 5. činnosť zameraná na zlepšovanie povedomia a napomáhanie zvýšeniu informovanosti širokej športovej verejnosti o aktivitách, podujatiach a nových trendoch v oblasti zápasenia,
 6. činnosť zameraná na rozširovanie všestranných odborných a športových znalostí, zručností a návykov svojich zverencov,
 7. realizovanie športových aktivít za účelom upevňovania telesnej zdatnosti, morálnych a etických hodnôt,
 8. organizovanie tréningov, turnajov, športových, vzdelávacích a odborných podujatí a akcií pre svojich členov, záujmové skupiny občanov aj širokú verejnosť, osobitne so zameraním na deti a mládež,
 9. organizovanie projektovej a vzdelávacej činnosti prípravou a realizáciou projektov v oblasti športu aj v súvisiacich oblastiach,
 10. spolupráca s orgánmi miestnej a regionálnej územnej samosprávy, štátnej správy, s inými občianskymi združeniami, nadáciami a záujmovými skupinami občanov zameranými na podporu a rozvoj úpolových športov aj iných športových aktivít,
 11. zastupovanie a ochrana oprávnených záujmov združenia a svojich jednotlivých členov.